XII Okręgowy Zjazd Delegatów Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego

 

   W dniu 3 września br. odbył się XII Okręgowy Zjazd Delegatów Beskidzkiego Okręgu Łowieckiego zwołany przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Bielsku-Białej. Zjazd rozpoczął się o godz. 10.00 tradycyjnym sygnałem „Powitanie” a następnie przy dźwiękach marsza św. Huberta wprowadzony został Sztandar Okręgu. Przewodniczący Zjazdu Kolega Piotr Olesiak przywitał gości Zjazdu oraz wszystkich przybyłych delegatów reprezentujących koła łowieckie a także myśliwych niezrzeszonych z kołami łowieckimi. Po analizie podpisów na liście obecności Prezydium Zjazdu stwierdziło że na 90 uprawnionych do udziału w Zjeździe delegatów obecnych jest 73 co stanowi 81%. Wszyscy delegaci z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzianym statutem otrzymali wydrukowaną broszurę zawierającą :
●    Sprawozdanie Zarządu Okręgowego PZŁ obejmujące część merytoryczną oraz całokształt gospodarki finansowej ZO a także plan pracy
●    Sprawozdanie z działalności Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego
●    Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Łowieckiego
●    Sprawozdanie Zespołu Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego
●    Projekt porządku obrad Zjazdu
●    Projekt Regulaminu obrad Zjazdu
   Po przyjęciu w drodze głosowania projektów porządku obrad oraz regulaminu Zjazd poprzez aklamację odstąpił od konieczności odczytywania przedstawionych sprawozdań. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami zostały one przyjęte w drodze głosowania jednogłośnie. Następnie Prezes NRŁ Kol. Rafał Malec złożył obszerne sprawozdanie z jej działalności w ostatnim czasie oraz odpowiadał na pytania delegatów.
   Zjazd w drodze uchwały rozszerzył skład Zespołu Nadzorczo-Kontrolnego o dwie osoby do pełnego składu 5 osób przewidzianego statutem.
   Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt uchwały zjazdowej,który następnie został przyjęty w drodze głosowania. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłosił jego zakończenie co nastąpiło o godz 12.45.