Rozporządzenie KE w sprawie zakazu używania amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych

   Komisja Europejska opublikowała w dniu 26.01 Rozporządzenie KE 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia KE nr 19007/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych lub w ich pobliżu.

>>TEKST ROZPORZĄDZENIA<<


   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z 24 miesięcznym okresem przejściowym.

   W związku z powyższym przypominamy o ankiecie FACE dotyczącej skutków ww. rozporządzenia oraz spodziewanych przyszłych działań Komisji Europejskiej o całkowitym zakazie używania ołowiu w amunicji. Ankieta w języku polskim dostępna jest pod linkiem: https://www.face.eu/2020/12/hunters-survey-on-lead z ostatecznym terminem jej wypełnienia do końca lutego 2021 roku.